Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Logopedist Karin Turkenburg
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Praktijk
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Behandelgebieden
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Contact
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Informatie
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Mondgedrag
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Stem
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Taal
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Spraak
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Gehoor
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Adem
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Problemen met lezen en spellen - dyslexie

TAAL ALGEMEEN


Onder taal verstaan we veel aspecten waaronder de woordenschat, de zinsopbouw, het correct vervoegen van (werk)woorden, het gebruik van de taal in bepaalde situaties, verhaalopbouw. In al deze aspecten kunnen problemen ontstaan, zowel in de actieve als in de passieve taal. Actieve taal is de taal die gebruikt wordt, passieve taal is de taal die wordt begrepen.

  

VERTRAAGDE TAALONTWIKKELING

Taalproblemen bij kinderen bestaan uit een verlate taalaanvang of uit een vertraagde taalontwikkeling.

De oorzaak van taalproblemen is niet altijd aanwijsbaar, maar kan onder andere liggen in een gehoorprobleem, algemeen ontwikkelingsprobleem of gedragsprobleem.

Taalontwikkeling begint al meteen wanneer het kind geboren is en gaat de daarop volgende 5 1/2 jaar door. Daarna breidt de woordenschat zich nog verder uit. De ontwikkeling van taal verloopt altijd in verschillende stappen, maar wanneer wordt iets afwijkend? Ouders voelen dit over het algemeen aan en zijn een goede graadmeter. Als u zich zorgen maakt, kunt u altijd informatie inwinnen bij een logopedist.

Het is belangrijk om in de gaten te houden of uw kind brabbelt, steeds nieuwe woorden leert en ook meer woorden gaat gebruiken. Rond de eerste verjaardag komt meestal een eerste woordje zoals “pappa, mamma, bal, auto, beer.” Daarna komen er steeds meer woorden bij.

Na enkele maanden gaat het kind deze woorden combineren, b.v.”auto rijden, beer vallen.” Zo breidt de taal zich steeds verder uit.

Het is beter om met een taalontwikkelingsprobleem te komen wanneer uw kind 2,5 jaar oud is dan als hij al 5 jaar is. De achterstand is dan nog niet zo groot en makkelijker te verhelpen. Bovendien kan het preventief werken voor latere mogelijke leerproblemen.

  

© Logopediepraktijk Zevenhuizen K.M. Turkenburg

HOME

DE PRAKTIJK

BEHANDELGEBIEDEN

CONTACT

INFORMATIE

Logopediepraktijk

Zevenhuizen

KARIN TURKENBURG

AFASIE


Ook de taal kan verstoord worden door een neurologische aandoening, bijvoorbeeld door een hersenbloeding. Wanneer dit gebeurt, kan er sprake zijn van woordvindingsproblemen, incorrect formuleren of het niet begrijpen van taal. Dit noemen we afasie.

Aangezien er na een herseninfarct een herstel van (een deel van) de hersenen kan optreden is de therapie er op gericht zoveel mogelijk taal te laten terug komen. Soms is de taal zo ernstig aangetast dat er (tijdelijk) een communicatie hulpmiddel moet worden gezocht. De logopedist kan hierbij helpen.Het is belangrijk om zo snel mogelijk na een herseninfarct te beginnen met de therapie omdat het meeste herstel kort na het herseninfarct plaatsvindt.

Logopedie:
De logopedist zal de taalaspecten die problemen opleveren behandelen en ook de ouders of partner/directe omgeving adviezen geven om de taal te stimuleren.

  

MEERTALIGHEID BIJ VOLWASSENEN

Wat is communicatie en verstaanbaarheid?
Communicatie is het contact tussen mensen. Wanneer het gaat om communicatie tussen anderstalige en Nederlandse volwassenen, is behalve een goede kennis van de Nederlandse taal ook het verstaanbaar

Nederlands spreken belangrijk. Verstaanbaar Nederlands spreken kan voor allochtone volwassenen en jongeren

die de Nederlandse taal leren een probleem zijn. Tot 12 jaar kan een mens accentloos een tweede taal leren spreken, vanaf 12 jaar is dit veel moeilijker. De juiste toepassing van woordklemtonen, zinsklemtonen, zinsintonatie en zinsritme helpen de verstaanbaarheid vergroten. Sommige klanken en klankcombinaties in het Nederlands kunnen door mensen die het Nederlands als tweede taal leren moeilijk worden uitgesproken.

Welke klanken dit zijn hangt af van de eerste taal.

Logopedie:
De logopedist helpt de communicatie en verstaanbaarheid van anderstalige volwassenen en jongeren te verbeteren.

  

MEERTALIGE ONTWIKKELING BIJ KINDEREN


Wat is meertaligheid?
Er wordt gesproken van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kinderdagverblijven / peuterspeelzalen of op school het Nederlands als tweede taal. Daarnaast gaat het om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Meerdere talen aanbieden hoeft geen probleem te zijn. De eerste vraag die ouders zich moeten stellen is: kunnen we de talen op gelijk niveau van elkaar aanbieden. Op welk niveau spreken wij de verschillende talen zelf? Voor een goede taalontwikkeling van het kind is het beter als vader en moeder allebei de taal met het kind spreken die ze zelf voldoende beheersen; welke die dan ook is. In die taal kun je jezelf het best uitdrukken. Ouders die meerdere talen op gelijkwaardig niveau met elkaar spreken, kunnen deze talen zonder probleem aan de kinderen aanbieden. Maar doe dat wel consequent in bepaalde situaties of door bepaalde personen. Je kan daarbij de 'één persoon - één taal strategie', of de 'één situatie - één taal strategie' toepassen. Een kind opvoeden in een taal die je zelf maar beperkt machtig bent, is niet aan te raden.

Het praten van Nederlands en een andere taal kan door elkaar lopen.
Kinderen die vanaf de geboorte twee talen aangeboden krijgen, leren die talen net zo goed als kinderen die één taal leren. Het is wel belangrijk dat de talen op een goede manier worden aangeboden. Spreken beide ouders nauwelijks Nederlands dan zouden ze het beste het kind op jonge leeftijd op een peuterspeelzaal kunnen plaatsen en Nederlandse programma's laten zien. Leert het kind het Nederlands als een tweede taal (boven op de eerste moedertaal), dan is het gunstiger dat hij zo vroeg mogelijk veel en correct Nederlands krijgt aangeboden.

Logopedie:
Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands.
Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. De logopedist zal de taal-en spraakontwikkeling stimuleren en zonodig ook de verstaanbaarheid verbeteren. Tevens worden de ouders begeleid in het geven van een taalaanbod dat past bij het taalniveau van het kind en heeft de logopedist contact met school en anderen uit de directe omgeving over taalstimulering.


  

Taal